Trang tiếng anh
Việt Nam
Giới thiệu chung
09/08/2018 - 539 lượt xem
Một công ty có nhiều giá trị như: giá trị cốt lõi, chất lượng đội ngũ nhân sự, giá trị của công nghệ, giá trị về thương hiệu,... Nhưng trong đó, giá trị cốt lõi đúng như tên của nó là giá trị quan trọng nhất của một công ty. Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết một tình huống theo xảy ra trong quá trình hoạt động của mình một cách đúng đắn nhất.
Mục tiêu và tầm nhìn
09/08/2018 - 449 lượt xem
Công ty CP Westerntech Việt Nam được thành lập với mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước và nước thải tại Việt Nam, từng bước tiến ra thị trường khu vực, khẳng định thương hiệu và giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.
Triết lý kinh doanh
09/08/2018 - 452 lượt xem
Một công ty có nhiều giá trị như: giá trị cốt lõi, chất lượng đội ngũ nhân sự, giá trị của công nghệ, giá trị về thương hiệu,... Nhưng trong đó, giá trị cốt lõi đúng như tên của nó là giá trị quan trọng nhất của một công ty. Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết một tình huống theo xảy ra trong quá trình hoạt động của mình một cách đúng đắn nhất.
Sơ đồ tổ chức
09/08/2018 - 424 lượt xem
HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. HĐQT nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ